Wednesday NetWORK 03/18

MARCH’S WEDNESDAY NETWORK

Are You Sitting At The Table Or Watching
From The Sidelines?

The Wednesday NetWORK – Meet the new email newsletter from NSWM curated just for you the first Wednesday of every month.

In order to sit at the table, there are many things involved. We at NSWM want to help you get there whether it’s featuring organizations looking for top talent such as yourself or providing you resume and interviewing tips to get you the management job you desire. The NetWORK will be everything work-related from job posts to resources on making a first impression to career development.

Featured Articles for Job Seekers & Employers

15 Cool Job Perks that Keep Employees Happy

READ MORE 

How To Find Work You Love

WATCH HERE

How To Get the Right Kind of Feedback In Your New Job

READ MORE

How To Build Your Creative Confidence

WATCH HERE 

 

For readers unfamiliar with Armenian-American Mental Health Association would you please take a few moments to describe the agency:    

 Armenian American Mental Health Association (AAMHA) is a non-profit organization, started in 2006 and officially incorporated in April 2009. It represents individuals of Armenian descent in psychiatry, psychology, marriage and family therapy, social work and other providers of mental health services. AAMHA’s vision is to be strong advocates for mental health in the Armenian American community. Its mission is to provide support to individuals, agencies and organizations that offer mental health services to the Armenian American community and promote utilization of mental health services to those who need it; improve existing mental health services for Armenian Americans; and provide leadership in the expansion of culturally relevant mental health services for the Armenian American community. Its goal is in the advancement of mental health as a professional practice and the dissemination of psychological knowledge through meetings, professional contacts, research, reports, papers, discussions and publications. AAMHA aspires at the establishment and maintenance of the highest standards of professional ethics and conduct in the field of mental health.

What types of opportunities are available within your agency in terms of employment and, or volunteer opportunities for human service professionals?

 AAMHA offers only volunteer opportunities, i.e. mental health professionals can serve on our board in different capacities and positions,  organize informational and educational activities about mental health issues to the Armenian community in the greater LA area, as well as to bring together all mental health providers of Armenian descent for educational and networking purposes through lectures and bimonthly meet and greet opportunities.

How is (Agency) distinguished from others?

AAMHA is a non profit organization composed of an all volunteer Board of Directors to serve the Armenian community with mental health needs. It supports all mental health professionals, the public, and agencies needing guidance on how to address and support the Armenian community mental health needs.

Անծանոթ ընթերցողների համար կարող ե՞ք մի քանի րոպե տրամադրել  ներկայացնելու ձեր կազմակերպությունը։

Հայ-Ամերիկյան Մտավոր Առողջության Ասոցիացիան հասարակական կազմակերպություն է, որը ստեղծվել  է 2006 թվականին եվ պաշտոնապես գրանցվել 2009 թվականի Ապրիլին։ Կազմակերպության անդամները ծագումով հայեր են ,ովքեր մասնագիտացված են հոգեբուժության, հոգեբանության, ընտանեկան թերապիայի  ինչպես նաև սոցիալական և, մտավոր առողջության ծառայություններ մատուցելու մեջ։ Հայ-Ամերիկյան Մտավոր Առողջության Ասոցիացիաայի նպատակն է պաշտպանել մտավոր առողջությունը հայ- ամերիկյան համայնքում։ Հայ-Ամերիկյան Մտավոր Առողջության Ասոցիացիայի առաքելությունն է աջակցել անհատներին,  կազմակերպություններին եվ ընկերություններին, ովքեր մտավոր առողջության հետ կապված ծառայություններ են մատուցում հայ համայնքում և զարգացնել մտավոր առողջության ծառայություններից օգտվելը այն մարդկանց շրջանում, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ ՀԱՄԱ-ի առաքելությունն է նաեվ բարելավել մտավոր առողջության առկա ծառայությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայերի համար և ապահովել մտավոր առողջության ծառայությունների առաջնային ընդլայնումը հայկական համայնքում  մշակույթային առումով: ՀԱՄԱԱ-ի գործունեության նպատակն է՝ զարկ տալ մտավոր ատողջության զարգացմանը որպես պրոֆեսիոնալ պրակտիկա, ինչպես նաեվ տարածել հոգեբանությանը վերաբերող գիտելիքները ժողովների, մասնագիտական շփումների, հետազոտությունների, զեկույցների, քննարկումների և հրապարակումների միջոցով։

ՀԱՄԱԱ-ն ձգտում է ստեղծել եվ պահպանել էթիկայի պրոֆեսիոնալ չափանիշներ  մտավոր առողջության բնագավառում։

Ձեր կազմակերպությունում կան արդյո՞ք թափուր աշխատատեղեր կամ կամավոր աշխատանքի հնարավորություններ։

ՀԱՄԱԱ-ն առաջարկում է միայն կամավոր աշխատանք , օրինակ հոգեբանները կարող են մեզ մոտ զբաղեցնել  տարբեր կամավոր պաշտոններ ՝ կազմակերպել տեղեկատվական եւ կրթական գործունեություն՝ տրամադրելով հոգեկան առողջության խնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվություն Լոս Անջելեսում ապրող հայ համայնքին, ինչպես նաեւ համախմբել եվ կրթել մտավոր առողջության հետ առնչություն ունեցող բոլոր անդամներին՝  դասախոսությունների և երկամսյա հանդիպումների միջոցով:

Ինչո՞վ է տարբերվում ձեր գործակալությունը մյուսներից։

ՀԱՄԱԱ-ն հասարակական կազմակերպություն է բաղկացած միայն կամավորներից, ովքեր մտավոր առողջության հետ կապված տարբեր ծառայություններ են մատուցում ամերիկահայ հասարակությանը։  ՀԱՄԱԱ-ն նաեվ աջակցում է բոլոր հոգեբաններին, հանրությանը և գործակալություններին ծառայելու հայկական համայնքին՝ հոգեկան ատողջության խթանման մեջ։

Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք այն մարդկանց, ովքեր նոր են մուտք գործում աշխատանքի շուկա։ Ինչպե՞ս տարբերվել մյուսներից եվ թողնել լավ տպավորություն գործատուի վրա։

Մեր կազմակերպությունում բոլոր պաշտոն զբաղեցնողները կամավորներ են եվ մենք աշխատանք չենք առաջարկում։

Երբևէ օգտվել ե՞ք համացանցից որպես աղբյուր սոցիալական աշխատանքը կառավարելու համար։

Ոչ

Եթե ոչ, ապա դուք պլանավորում եք այդ մեխանիզմը օգտագործեք ապագայում:

Հայ-Ամերիկյան Մտավոր Առողջության Ասոցացիան ակնկալում և ողջունում է փոխադարձ համագործակցելու հնարավորությունը ձեր գործակալության հետ ապագայում։

Do you like what you’ve read here?
Are you looking for experienced social workers to staff your organization?

Post a job on the Network Career Center Today!
   Post a Job  

Are you a job seeker looking for the perfect fit for your next career move?
See the most recent posting from our Network Career Center  

  Find a Job 

Leave a Reply